Πρόγραμμα

Για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν οκτώ (8) συνολικά μαθήματα, καθώς και να εκπονήσουν τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, στην οποία δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα (πιστωτικές μονάδες ολόκληρου εξαμήνου). Ο μέγιστος αριθμός των μαθημάτων που μπορεί να παρακολουθήσει ένας φοιτητής ανά εξάμηνο είναι τέσσερα (4).

Η χρονική διάρκεια σπουδών ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα σε περίπτωση πλήρους παρακολούθησης, εκ των οποίων στα  δύο πρώτα απαιτείται παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων και στο τρίτο εκπονείται μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης σε έξι (6) εξάμηνα, η οποία απευθύνεται κυρίως σε εργαζόμενους.

Η εκπαιδευτική διαδικασία κάθε μαθήματος περιλαμβάνει:

 1. έναν πενθήμερο κύκλο εντατικών διαλέξεων που πραγματοποιούνται στην έδρα του Τμήματος στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου (Φεβρουάριος, Οκτώβριος),
 2. ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης εκπαίδευσης από απόσταση, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας,
 3. ατομικές και ομαδικές εργασίες που εκπονούνται υπό τις οδηγίες και την επίβλεψη καθηγητή.
Μερική Φοίτηση

Η Μερική Φοίτηση διαρκεί 6 εξάμηνα. Σε κάθε εξάμηνο φοίτησης γίνεται επιλογή από τα μαθήματα του Χειμερινού ή του Εαρινού Εξαμήνου ώστε ο φόρτος φοίτησης να μην ξεπερνά τις 16 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Η Διπλωματική Εργασία – Master Thesis (EP2110) διαρκεί 2 εξάμηνα.

Ακαδημαϊκό Χρονοδιάγραμμα και Παρακολούθηση του Π.Μ.Σ.
 1. Κάθε διδακτικό εξάμηνο αποτελείται από 15 εβδομάδες, όπου πρέπει υποχρεωτικά να πραγματοποιηθούν τουλάχιστον 13 πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας.
 2. Όλα τα μαθήματα περιλαμβάνουν 3 ώρες διδασκαλίας και ασκήσεων πράξης εβδομαδιαίως. Η εκπαιδευτική διαδικασία κάθε μαθήματος περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω μορφές:
  • Διαλέξεις,
  • Σεμινάρια,
  • Φροντιστηριακές, πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις,
  • Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας.
 3. Το χρονοδιάγραμμα των μαθημάτων περιλαμβάνει::
  3.α   έναν πενθήμερο κύκλο εντατικών διαλέξεων που πραγματοποιούνται στην έδρα του Τμήματος στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου (Φεβρουάριος, Οκτώβριος),
  3.β    ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης εκπαίδευσης από απόσταση, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας,
  3.γ    ατομικές και ομαδικές εργασίες που εκπονούνται υπό τις οδηγίες και την επίβλεψη καθηγητή.

4.  Η αξιολόγηση των φοιτητών βασίζεται:
4.α   στην αξιολόγηση των εργασιών  και
4.β   σε ένα τριήμερο κύκλο εντατικών εξετάσεων που πραγματοποιούνται στην έδρα του Τμήματος στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου (Ιανουάριος, Ιούνιος) και τον Σεπτέμβριο. Τον Σεπτέμβριο επαναλαμβάνεται ο κύκλος εξέτασης για τους φοιτητές που έχουν αποτύχει στην εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

5.  Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας δεν διεξαχθεί κάποιο μάθημα, αναπληρώνεται με ευθύνη του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. εντός του ακαδημαϊκού εξαμήνου, ο οποίος ενημερώνει τη Γ.Σ.Ε.Σ. σχετικά.

6. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Δικαιολόγηση απουσιών μπορεί να γίνει μόνο σε περίπτωση που συντρέχει σοβαρός λόγος αδυναμίας παρουσίας του φοιτητή. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να δικαιολογηθούν απουσίες σε κάθε μάθημα πέραν του 1/5 του συνόλου των ωρών που πραγματοποιήθηκαν στο εξάμηνο. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου των απουσιών, ο φοιτητής έχει το δικαίωμα να επαναλάβει το συγκεκριμένο μάθημα, μόνο μία φορά, την επόμενη περίοδο που θα διδαχθεί το μάθημα με το ανάλογο κόστος δηλ. το 1/12 του συνολικού κόστους του Π.Μ.Σ., υπό την προϋπόθεση ότι εγκρίνεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. η εν λόγω τροποποίηση του προγράμματος σπουδών του συγκεκριμένου φοιτητή.

Διδάσκοντες μαθημάτων