Προϋποθέσεις

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή των ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και συγκεκριμένα συναφών Τμημάτων των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Πολυτεχνικών Σχολών.

Οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της Αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων, έστω και αν τους απομένει η ορκωμοσία.

Για τους υποψηφίους αυτής της περίπτωσης, η αξιολόγηση της αίτησης τους θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τον τρέχοντα μέσο όρο της αναλυτικής βαθμολογίας που θα υποβάλλουν. Ο υποψήφιος που αξιολογείται με αυτή τη διαδικασία δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει επαναξιολόγηση της αίτησής του αφού καταθέσει την τελική αναλυτική βαθμολογία, εφόσον αυτό γίνει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι η πιστοποιημένη από επίσημους φορείς, γνώση της αγγλικής γλώσσας, όπως προκύπτει από την κατοχή ενός από τα εξής πτυχία:

 1. Ελληνικό πτυχίο Γλωσσομάθειας για την Αγγλική Γλώσσα επιπέδου τουλάχιστον Β2, ή άλλο ισοδύναμο, όπως π.χ. Lower Cambridge ή Michigan, κ.α.
 2. IELTS, με ελάχιστο βαθμό 5,5 που να έχει αποκτηθεί στο ημερολογιακό έτος μέχρι τέσσερα έτη πριν από την δημοσίευση της προκήρυξης,
 3. TOEFL με ελάχιστο βαθμό 180, που να έχει αποκτηθεί στο ημερολογιακό έτος μέχρι τέσσερα έτη πριν από την δημοσίευση της προκήρυξης και
 4. Πτυχίο από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο ή πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας.

Για την επιλογή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. συνεκτιμώνται τα ειδικά προσόντα τους, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες με το φάκελο της υποψηφιότητάς τους στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και την πρόταση της αρμόδιας Επιτροπής Επιλογής.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. για τον πρώτο κύκλο του προγράμματος, ορίζεται σε τριάντα (30). Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων, αυξάνεται ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να εισαχθεί και ο τελευταίος ισοψηφών υποψήφιος. Οι κάτοχοι υποτροφιών σε αντικείμενο σχετικό με το Π.Μ.Σ., εγγράφονται αυτόματα στο Π.Μ.Σ., χωρίς να εξεταστεί ο συνολικός αριθμός των εισακτέων.

Δίδακτρα

Το κόστος φοίτησης στο ΠΜΣ ανέρχεται συνολικά σε 2.500€.
Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τρεις δόσεις: 1.000€ καταβάλλονται εντός 15 ημερών από την ενημέρωση των επιτυχόντων και την εγγραφή στο 1o εξάμηνο, 1.000,00€ εντός 15 ημερών από την έναρξη του 2ου εξαμήνου και 500,00€ κατά την έναρξη του 3ου εξαμήνου.

Σε περίπτωση μερικής φοίτησης οι δόσεις μεταβάλλονται ως εξής: 1.000€ καταβάλλονται εντός 15 ημερών από την ενημέρωση των επιτυχόντων και την εγγραφή στο 1o εξάμηνο, 1.000,00€ εντός 15 ημερών από την έναρξη του 3ου εξαμήνου και 500,00€ κατά την έναρξη του 5ου εξαμήνου.
Σημειώνεται ο,τι σε περίπτωση μη εγγραφής ή διακοπής της φοίτησης, το μέρος των διδάκτρων που έχει ήδη καταβληθεί δεν επιστρέφεται.

Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται στον λογαριασμό:
Τράπεζα: Eurobank
Κωδικός IBAN: GR7202602740000330201374590
Κωδικός Πελάτη: 03264192
Δικαιούχος: Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών  (ΕΔΕΛ ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας)

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 22280 99603, 2228099550 ή στο email: desmes@teiste.gr

Διαδικασία Επιλογής

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω κατάλληλης εφαρμογής που θα αναπτυχθεί στο δικτυακό τόπο του προγράμματος.

Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση (σε ηλεκτρονική μορφή, PDF) είναι:

 1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 2. Επίσημο αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος (με την αντίστοιχη αναγνώριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., αν προέρχεται από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού).
 3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή Παραρτήματος Διπλώματος.
 4. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, εάν υπάρχουν (επικυρωμένα έγγραφα από Ασφαλιστικό Φορέα ή από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία).
 5. Αποδεικτικά καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (καθώς και της ελληνικής αν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψήφιους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. στην ελληνική).
 6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, διακρίσεις (εάν υπάρχουν), κ.λ.π.
 7. Δύο Συστατικές Επιστολές.
 8. Κάθε άλλο στοιχείο που επιθυμεί να υποβάλει ο υποψήφιος.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων, που υπέβαλαν εμπρόθεσμη αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά, γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής.

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά αξιολογική σειρά βάσει μορίων που συγκεντρώνουν από συγκεκριμένο αριθμό αξιολογικών κριτηρίων. Με βάση την παραπάνω αξιολογική σειρά, καταρτίζεται κατάλογος που περιλαμβάνει τους υποψηφίους, οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι για την παρακολούθηση του προγράμματος και γίνεται η τελική επιλογή με βάση τη σειρά επιτυχίας τους (οι ισοβαθμήσαντες με τον τελευταίο επιλέγονται).

Κριτήρια Αξιολόγησης

Τα κριτήρια αξιολόγησης με την αντίστοιχη (μέγιστη) βαθμολογία τους σε αριθμό αξιολογικών μορίων, έχουν ως εξής:

 

α/α Κριτήριο Αξιολόγησης Αριθμός Μορίων
1 Επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 30
2 Επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές άλλου συναφούς αντικειμένου 20
3 Συνάφεια Διπλωματικής Εργασίας με τους στόχους του Π.Μ.Σ. 15
4 Διαθέσιμη Επαγγελματική εμπειρία, σχετική με το Π.Μ.Σ. 15
5 Επιστημονικό & Ερευνητικό έργο, σχετικά με το Π.Μ.Σ. 15
6 Επιπρόσθετα προσόντα (σεμινάρια, μελέτες, κτλ) 5
ΣΥΝΟΛΟ 100

 

Ο αριθμός αξιολογικών μορίων του παραπάνω πίνακα αποτελεί το μέγιστο βαθμό που μπορεί να αποδοθεί, σύμφωνα με την κρίση της Επιτροπής Επιλογής, σε κάθε περίπτωση κριτηρίου αξιολόγησης. Για τα δύο πρώτα κριτήρια αξιολόγησης, η βαθμολογία προκύπτει από το γινόμενο του ποσοστού του βαθμού σε σχέση με το μέγιστο δυνατό βαθμό του πτυχίου επί τον αριθμό των αξιολογικών μορίων κάθε κριτηρίου.

Από την Επιτροπή Επιλογής καταρτίζεται ο πίνακας επιτυχόντων με τους υποψηφίους που κρίνονται κατάλληλοι για την παρακολούθηση του προγράμματος. Η τελική επιλογή γίνεται με βάση τη σειρά επιτυχίας στον πίνακα των επιτυχόντων (οι ισοβαθμήσαντες με τον τελευταίο υποψήφιο επιλέγονται), ο οποίος επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. και ανακοινώνεται μέσω της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. στο δικτυακό τόπο του προγράμματος.

Οι επιτυχόντες ενημερώνονται ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και καλούνται να προσέλθουν για εγγραφή εντός 15 ημερών, αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του και καταβάλλοντας την πρώτη δόση των διδάκτρων, στην περίπτωση που έχουν καθοριστεί δίδακτρα. Η μη προσέλευση ή η μη καταβολή της πρώτης δόσης των διδάκτρων από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής και εξουσιοδοτείται η Γραμματεία να ενημερώσει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από τον πίνακα επιτυχόντων.

Τυχόν ενστάσεις των υποψηφίων σχετικά με την διαδικασία αξιολόγησης κατατίθεται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Τις ενστάσεις εξετάζει η Σ.Ε. η οποία εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. σχετικά. Η Γ.Σ.Ε.Σ. τελικώς, αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι των εισηγήσεων.